O nás …

RADA SENIOROV mesta Košice, n.o.

je nezávislou, apolitickou samostatnou právnickou osobou, poskytujúcou všeobecne prospešné služby.

Názov a sídlo neziskovej organizácie

  1. Názov neziskovej organizácie: RADA SENIOROV mesta Košice, n. o.
  2. Sídlo neziskovej organizácie: Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice
  3. Čas, na ktorý sa n. o. zakladá: Neurčitý

Účel založenia neziskovej organizácie

Nezisková organizácia sa po dohode s Magistrátom mesta Košice bola založená za účelom koordinácie činností seniorov mesta Košice a za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb v zmysle § 2, ods. 2, pís. c), e) zákona č. 213/1997 Z. z., v platnom znení, v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie kultúrnych a duchovných hodnôt a na vzdelávanie seniorov.

 

Druh poskytovaných všeobecne prospešných služieb:

Organizovanie, riadenie a realizácia vzdelávacích, záujmových, kultúrnych, pohybových aktivít pre seniorov mesta Košice

Vzdelávanie seniorov a poskytovanie metodických rád a pokynov seniorom prostredníctvom Klubov seniorov, Denných centier a Občianskych združení vytvorených v Mestských častiach mesta Košice

Poskytovanie informačných služieb prostredníctvom Rady seniorov ako riadiacej, koordinačnej a realizačnej inštitúcie

Uplatňovanie a realizácia požiadaviek a nárokov seniorov na zlepšovaní kvality života Zapojovanie seniorov do tvorby a realizácie projektov aktívneho starnutia v mieste pôsobenia, prostredníctvom Klubov seniorov, Denných centier a Občianskych združení seniorov v súčinnosti so zriaďovateľmi na úrovni Mestských častí