e-olympiáda

RADA SENIOROV MESTA KOŠICE, n.o.

pod záštitou primátora mesta Košice a finančnou podporou mesta Košice,v spolupráci s Odborom prevencie kriminality kancelárie MV SR a Informačnou kanceláriou pre obete Košice. 
     
        o r g a n i z u j e

        pre seniorov (60+) mesta Košice

        vedomostnú súťaž jednotlivcov

            pod názvom


Súťažné kola e-olympiády 1. ročník

Súťažné kolá e-olympiády 2. ročník