Letná olympiáda seniorov – 2019

Mesto Košice a RADA SENIOROV mesta Košice, n.o.

organizuje “ Letnú olympiádu seniorov 2019″
Podujatie sa koná pod záštitou primátora mesta Košice
Podujatie sa koná s finančnou podporou mesta Košice

Účastníkmi sú členovia Klubov seniorov, Denných centier a Občianskych združení seniorov mesta Košice.

Termín konania :

14. september 2019

Miesto konania

Košice, Hotelová akadémia, Južná trieda 10,(ďalej len HA)

Ďalšie informácie sú uvedené v prílohách.

Prílohy:

LOS 2019 propozície súťaží
Pozvánka na  LOS
Záväzná prihláška 
Prihláška na Bowling
Prihláška na stolný tenis

Listina víťazov LOS 2019
Štatistika zapojenia klubov do LOS 2019


Zásady pre vyplňovanie prihlášok:

Vyplnené prihlášky sa prijímajú výlučne v elektronickej podobe, to znamená že Záväznú prihlášku (v prílohe) užívateľ uloží na samostatnú stránku a do nej vypisuje všetky požadované a predpísané údaje (názov Klubu, meno a priezvisko prihlásených, kódy súťaží do ktorých sú prihlásení (najviacej tri disciplíny) a vek .
Súčasne vyplní meno, priezvisko a údaje povereného zástupcu Klubu, Denného centra seniorov. Po termíne podania prihlášky (do 6.9.2019) Záväzné prihlášky nebudú zaevidované.

(Pre bowling a stolný tenis platia samostatné termíny, ktoré sú uvedené na Prihláškach)

Tlačivo Záväznej prihlášky nemôže byť kopírované (skenované) ani vyplnené rukou. Prihlášky posielajte LEN na adresu:

prihlaska.seniori@gmail.com

Prosím o dodržiavanie týchto požiadaviek pre správne vyplňovanie prihlášok.